ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΙΝΗΣΗ:
Κίνηση ενός αντικειμένου ορίζεται ως ,η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς ,σε συνάρτηση με το χρόνο.Η κίνηση είναι σχετική ,πχ όταν καθόμαστε μέσα στην τάξη, είμαστε ακίνητοι ως προς την έδρα, αλλά όχι ως προς τον Ήλιο.


ΓΗ


ΚΙΝΗΣΗ


ΤΡΟΧΙΑ
Είναι το σύνολο των διαδοχικών σημείων ,από τα οποία περνά ένα κινητό κατά την κίνηση του.

H τροχιά μπορεί να είναι

Ευθύγραμμη : κίνηση σε ευθεία γραμμή.
Καμπυλόγραμμη : κίνηση σε καμπύλη.
Κυκλική : κίνηση σε περιφέρεια κύκλου.


 Κάντε κλικ στο σχήμα

diagrama 1


ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ:
Επειδή τα σώματα έχουν διαστάσεις ,μπορούμε πολλές φορές , για την καλύτερη διαχείριση των φαινομένων ,να θεωρήσουμε την μάζα τους συγκεντρωμένη σε ένα σημείο χωρίς διαστάσεις, το οποίο ονομάζουμε υλικό σημείο. Στο υλικό σημείο μπορούμε να σχεδιάζουμε όλα τα διανυσματικά μεγέθη όπως ταχύτητα ,δύναμη ,επιτάχυνση κτλ


 Κάντε κλικ στο σχήμα

diagrama 1


ΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ


ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: 

Είναι ο άξονας στον οποίο έχουμε ορίσει θετική και κατά συνέπεια αρνητική φορά π.χ. ο άξονας των xx' καθώς και οι άξονες yy' και zz' είναι προσανατολισμένοι.

ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ: Είναι ένα διάνυσμα που έχει σαν αρχή την αρχή των αξόνων, και τέλος το σημείο που βρίσκεται το υλικό σημείο .Το μέτρο του διανύσματος ισούται με την τετμημένη ή τεταγμένη του σημείου ,ανάλογα σε ποιόν άξονα βρίσκεται το σημείο.


 Κάντε κλικ στην εικόνα


ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Δx

H μετατόπιση ενός κινητού ,είναι ένα διανυσματικό μέγεθος ,που ισούται με τη διανυσματική διαφορά της αρχικής από την τελική θέση του κινητού.

Το διάνυσμα της μετατόπισης έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική του θέση.


Imagen

 Κάντε κλικ στην εικόνα


ΔΙΑΣΤΗΜΑ S


To διάστημα της κίνησης ,είναι ένα μονόμετρο μέγεθος που ισούται με το συνολικό μήκος της διαδρομής που διανύει ένα κινητό. Γενικά το διάστημα είναι διαφορετικό από το μέτρο της μετατόπισης. Κάντε κλικ στην εικόνα


ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ υμέση

Ορίζεται ως το πηλίκο του διαστήματος S, που διανύει ένα κινητό σε χρονικό διάστημα Δt ,προς αυτό το χρονικό διάστημα. Κάντε κλικ στην εικόνα


ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΗ


ΜΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


Μέση διανυσματική ταχύτητα ,είναι το διανυσματικό μέγεθος ,που ορίζεται ως το πηλίκο της μετατόπισης Δx ενός κινητού σε χρονικό διάστημα Δt, προς το χρονικό αυτό διάστημα. 


 Κάντε κλικ στην εικόνα


Imagen

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Κάντε κλικ στο κουμπίΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Είναι η κίνηση ενός σώματος, όταν το διάνυσμα της ταχύτητας του είναι σταθερό ,δηλαδή κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά ,με σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση ταχύτητα.


 Κάντε κλικ στην εικόνα


ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ


ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ


Imagen


 Κάντε κλικ στην εικόνα


Imagen

 Κάντε κλικ στην εικόνα


ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

1. Ένα σώμα κινείται με ταχύτητα 144 Km/h . Tότε σε 1s διανύει απόσταση:

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή


 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

3.Ένας πύραυλος εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ,τότε το διάνυσμα της ταχύτητας του.

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

4. Άλογο κούρσας έχει σταθερή ταχύτητα 20m/s .Τότε μετατοπίζεται κατά 1m ,σε χρονική διάρκεια.

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

5.Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ,τα διανύσματα της μετατόπισης και της ταχύτητας έχουν

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή


 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

7. Ένας δρομέας κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά, και μετατοπίζεται με σταθερή ταχύτητα κατά 400m ,σε χρονικό διάστημα 20s .H εξίσωση κίνησης του μπορεί να είναι

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

8. Μηχανή κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά, με εξίσωση θέσης x=-12+10t (S.I.) .Τότε θα περάσει από το σημείο x=0 τη στιγμή

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

9. Κινητό τη στιγμή t1=10s βρίσκεται στην θέση x1=-20m και τη στιγμή t2=12s στη θέση x2=-30m .Τότε κατά τη διάρκεια του 13 ου δευτερολέπτου της κίνησης η μετατόπιση του είναι

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

10. Με βάση το video που ακολουθεί ,πόση είναι κατά προσέγγιση η απόσταση από κολώνα σε κολώνα;

Imagen 1

Υπολογισμός απόστασης


 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

11. Από τη γραφική παράσταση θέσης - χρόνου, η ταχύτητα του κινητού τη στιγμή t=2,5s είναι

Imagen 1

 Κάντε κλικ στην σωστή επιλογή

12. Για όλη τη διάρκεια της κίνησης ,η μετατόπιση του κινητού είναι

Imagen 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Απαντήστε σε κάθε ερώτηση

1. Η ταχύτητα είναι ____ μέγεθος.

2.Όταν Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά ,τότε σε ίσους χρόνους διανύει ____ διαστήματα.

3. Η κλίση της καμπύλης σε διάγραμμα θέσης - χρόνου ,ισούται με την αλγεβρική τιμή της ____

4.Δύο σώματα συναντώνται όταν έχουν ίδια ____

5. Από το εμβαδόν της γραφικής παράστασης ____ - χρόνου ,μπορούμε να υπολογίσουμε την μετατόπιση.

6. Μια φόρμουλα 1 κινείται με ταχύτητα 200Κm/h .Μετά από λίγο βρίσκεται στo pit stop για αλλαγή ελαστικών .Η στιγμιαία ταχύτητα της φόρμουλας κατά την αλλαγή ελαστικών είναι ____


7. Δυο κινητά Α,Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο .Η γραφική παράσταση των θέσεων τους με το χρόνο δίνεται από το παρακάτω  διάγραμμα .Με βάση το διάγραμμα αυτό συμπληρώστε τα παρακάτω κενά.


Imagen

 Απαντήστε σε κάθε ερώτηση

7Α). Η ταχύτητα του Α είναι ____ m/s

7Β). Η ταχύτητα του Β είναι ____ m/s

7Γ). Ο λόγος των μετατοπίσεων για όλη την κίνηση είναι Δx(A)/Δx(B)= ____

7Δ). Τα κινητά συναντώνται τη χρονική στιγμή t=4s ,έχοντας διανύσει διαστήματα o A S(A)=____ m και ο Β S(B)=8m


ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 8
Με βάση το παρακάτω διάγραμμα ,για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία τροχιά έχοντας αρχική θέση την αρχή του άξονα xx' ,να συμπληρώσετε τις προτάσεις.


Imagen

 Απαντήστε σε κάθε ερώτηση

8Α). Το κινητό τη στιγμή t=1,5s έχει ταχύτητα υ=____ m/s

8Β). Η μετατόπιση του κινητού από 0s έως 4s είναι Δx=____m

8Γ). Το κινητό έχει μέση ταχύτητα υ=____ m/s

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ1. Με βάση το παρακάτω διάγραμμα να κάνετε τις αντιστοιχίσεις


Imagen

 Ταιριάξτε κάθε έννοια με τον ορισμό της


 Ταιριάξτε κάθε έννοια με τον ορισμό της


ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ


Imagen